Progresjonsplan for de syv fagområdene

Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 år
 • Vi bruker sanger til flere av de ulike hverdagsaktivitetene.
 • Peke- og billedbøker er tilgjengelig for barna.
 • Vi sitter på matter og leser for barna i små grupper.
 • Vi forteller en temahistorie flere ganger, og barna får se og kjenne på konkrete figurer til historien.
 • Vi setter ord på handlinger sammen med barna.
 • Vi deltar i lek med barna.
3-4 år
 • Vi utvider sangrepertoaret, og synger sanger, som har ulike rytmer og bevegelse.
 • Vi leser faktabøker og bøker som forteller en historie.
 • Vi samtaler med barna om kulturelle tradisjoner og opplevelser med familien.
 • Vi forteller eventyr som dramatiseres for og med barna.
 • Vi deltar i lek knyttet til eventyret/ temahistorien sammen med barna.
Skolestartere
 • Barna er med på å skape egne tekster og historier.
 • Vi leser fortsettelsesbøker for barna.
 • Vi oppfordrer barna til å fortelle historier og medvirke i formidling for en større gruppe.
 • Vi lar barna øve på å kjenne igjen eget navn og logoer.
 • Vi lar barna øve på å skrive sitt eget navn.
 • Vi lar barna øve på å ta i mot felles beskjeder.
 • Vi deltar i leken på barnas premisser.

Kropp, bevegelse og helse

1-2 år
 • Vi tilrettelegger for fysisk lek, synger, forteller og samtaler med barna slik at de blir kjent med egen kropp.
 • Vi legger til rette for boltringslek inne.
 • Vi gir barna erfaring med variert terreng ute og turer i nærmiljøet.
 • Vi gir barna tid og rom, positivt forhold til mat. Måltidet skal være lystbetont.
 • Vi innøver gode vaner med håndvask før mat og ved toalettbesøk.
 • Vi oppmuntrer barna til medvirkning ved av- og påkledning.
3-4 år
 • Vi samtaler med barna om å respektere hverandres kropp.
 • Vi legger til rette for hinderløype inne og drar til ulike turmål, som gir fysiske utfordringer.
 • Vi samtaler om viktigheten av, og praktiserer god hygiene og sunt kosthold.
 • Barna er delaktige ved måltidet ved at de får smøre selv, dekke på/rydde av.
 • Barna får øve seg i av- og påkledning.
Skolestartere
 • Gjennom lek og fysisk aktivitet, skal barna få kjennskap til kroppens ulike behov, funksjoner, uttrykk og følelser.
 • Vi lar barna ufolde seg gjennom utfordrende aktiviteter som klatring, spikking, sy med nål og lignende.
 • Vi samtaler om kosthold og ulike matvarer, hva kroppen trenger av mat, aktivitet og hvile.
 • Vi veileder barna i forhold til påkledning, og har som mål at de skal klare dette selv før skolestart.

Kunst, kultur og kreativitet

3-4 år
 • Med utgangspunkt i et bestemt tema blir barna kjent med ulike dramapedagogiske teknikker.
 • Barna får i etterkant tid og rom til å uttrykke – og fordype seg i dramatisk lek.
 • Fredagens fellessamlinger er tilpasset de aldersblandede gruppene.
 • Gjennom ulike formingsaktiviteter, gir vi barna mulighet for kreativ utfoldelse både inne og ute.
 • Vi knytter bevegelsessanger, sanger, rim og regler opp mot de aktuelle temaene gruppa er opptatt av.
 • Vi drar på turer knyttet opp mot temaarbeidet for å bli inspirert til en rik og fantasifull lek.
Skolestartere
 • Vi drar på regelmessige turer til museer, utstillinger, parker og lignende der barna blir kjent med ulike kunstuttrykk - og begrep.
 • Barna er mer deltakende i de ulike dramapedagogiske teknikkene. Eksempler på dette kan være skyggeskjerm, formidling av historien og dramatisering av historien for andre barn og voksne.
 • Barna får tilbud om å gå i barnehagens musikkorps med ukentlige øvelser.
1-2 år
 • Gjennom formidling av valgte temahistorie, gir vi barna ulike estetiske inntrykk.
 • Hver fredag arrangeres en egen fellessamling for de yngste. Her formidles sang og musikk, og de voksne dramatiserer for barna.
 • Vi tilrettelegger for at barna, gjennom egne uttrykk, kan anvende disse inntrykkene gjennom lek, sang, dans og formingsaktiviteter.
 • Gjennom formingsaktiviteter, lar vi barna få erfaring med ulike materialer og grunnleggende teknikker.
 • Vi drar på teater eller konsert en gang i løpet av året, og drar jevnlig på turer knyttet opp mot tema.

Natur, miljø og teknikk

1-2 år
 • Vi undrer oss over endringene i naturen.
 • Barna skal få kjennskap til ulike dyr og dyrelyder.
 • Vi oppfordrer til bruk av matbokser for å spare miljøet for unødvendig avfall.
 • Vi skal lære barna å ta vare på, og respektere det livet vi har rundt oss.
3-4 år
 • Vi utforsker endringene i naturen og samtaler om bekledning.
 • Barna skal få begynnende kjennskap til matproduksjon
 • Barna skal få kjennskap til hvordan vi kan benytte naturens ressurser, for eksempel ved å plukke bær, bygge kvisthytter, skape landart og lignende.
 • Barna får kjennskap om miljøvern og hvordan vi tar vare på naturen.
 • Barna deltar i kildesortering.
Skolestartere
 • Barna gis mulighet til å bli glad i naturen gjennom jevnlige turer i skogen.
 • Vi eksperimenterer med ulike elementer knyttet til de ulike årstidene.
 • Vi forsker med lupe i naturen på planter og dyr. Barna får erfaring med verktøy som sag og spikkekniv.

Etikk, religion og filosofi

1-2 år
 • Vi markerer ulike tradisjonelle høytider som er representert i barnegruppa.
 • Vi gir tid og rom for undrende og utforskende opplevelser sammen med barna.
 • Vi samtaler, synger og forteller om ulike følelser og sinnsstemninger, og hjelper barna til å sette ord på følelsene.
3-4 år
 • Vi har undrende samtaler om hvorfor vi markerer ulike høytider.
 • Vi gir tid og rom for undrende og utforskende samtaler sammen med barna.
 • Vi hjelper barna til å reflektere over følelser og egne handlinger.
Skolestartere
 • Vi har undrende samtaler om hvorfor vi markerer ulike høytider, og barna deltar aktivt i forberedelsene til disse.
 • Vi gir tid og rom for undrende og utforskende spørsmål sammen med barna.
 • Vi gir tid og rom for filosoferende samtaler og spørsmål sammen med barna.

Nærmiljø og samfunn

1-2 år
 • Vi går på turer på Etterstad for at barna skal få kjennskap til nærmiljøet rundt barnehagen.
 • Vi lar alle få delta og bidra i felles aktiviteter for at de skal få oppleve gleden ved fellesskapet.
 • Barna skal få like muligheter uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.
 • Vi er bevisst de voksnes påvirkning som rollemodeller.
3-4 år
 • Vi går på turer og utforsker nærmiljøet.
 • Barna deltar i felles aktiviteter ut i fra deres egne forutsetninger og ønsker for å øve på turtaking og det å vise hensyn.
 • Vi samtaler med barna om toleranse og respekt.
Skolestartere
 • Barna skal få kjennskap til byen sin gjennom turer og samtaler omkring disse.
 • Vi lar alle få delta og bidra i felles aktiviteter slik at de lærer å se seg selv i forhold til andre barn og voksne og å vise hensyn.
 • Barna oppmuntres til å vise toleranse og respekt for ulikheter.
 • Vi jobber for at barna skal tilegne seg en inkluderende væremåte.

Antall, form og rom

1-2 år
 • Vi lar barna bli kjent med tallrekka og oppleve en til en-telling i lek.
 • Vi blir kjent med ulike former, farger og figurer gjennom hverdagsaktiviteter og lek.
 • Barna får utforske og oppleve seg selv i rommet ved bruk av kroppen sin. Eks: er det plass til meg inni bokhylla?
3-4 år
 • Vi fortsetter med tallrekka.
 • Vi lar barna få kjennskap til ukedagene, månedene, året, bursdager, alder og lignende.
 • Vi spiller spill med ulike geometriske former og farger.
 • Barna får erfaring med volum i ulike hverdagsaktiviteter, som for eksempel ved måltidet.
Skolestartere
 • Vi fortsetter med tallrekka, og knytter tallene til mengde.
 • Vi legger til rette for at barna skal få utforske ulike konstruksjonsaktiviteter.
 • Vi samtaler om tid.
 • Vi tilrettelegger for lek der romforståelsen utvides.