SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52853961' ORDER BY goalpage.sortnr

Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn

  • Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
  • Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
  • Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi lar barna få leke både i planlagte grupper og i spontane aktiviteter, da lek er en av barnas viktigste uttrykksformer. På denne måten viser vi barnets lek respekt.
  • Vi gir de samme tilbud om aktiviteter til begge kjønn og alle ansatte er bevisste rollemodeller, som tilstreber å utfordre kjønnsrollemønsteret.
  • Vi bruker møter til å reflektere over og vurdere egne holdninger, og hvordan disse videreføres i vårt arbeid.
  • Vi deler barnegruppene i aldershomogene klubber en dag i uken, for å tilrettelegge for vennskap på tvers av avdelingene.