SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52853957' ORDER BY goalpage.sortnr

Danning gjennom omsorg, lek og læring

  • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
  • Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Informasjon og beskjeder som angår barna, deles daglig når barna bringes og hentes.
  • Vi anerkjenner barnets følelser og opplevelser, og vi setter oss inn i barnets perspektiv.
  • Vi gir barna trygghet og god omsorg ved å ha struktur, gode rutiner og tilstedeværende voksne i gjennomføringen av aktiviteter.
  • Vi gir barna inntrykk gjennom felles opplevelser ved at personalet er aktivt deltagende i lek og aktiviteter. Vi anerkjenner barnas nysgjerrighet og skaperglede, og vi vil fremme barnas allsidige utvikling.
  • Vi samtaler om og synliggjør kulturelle tradisjoner og relgioner som er representert på avdelingen.